VEĆNICI DALI SAGLASNOST NA REBALANS BUDŽETA 21102020

Na dana{njoj sed­ni­ci Grad­skog ve}a ~lanovi Ve}a dali su saglas­nost na dru­gi rebal­ans budze­ta u 2020.godini. Pre­ma re~ima gradona~elnika Piro­ta Vladana Vasi}a ovaj rebal­ans budze­ta obele‘ava sman­jen­je pri­ho­da sa jedne strane, ali I sman­jen­je rasho­da.