VANREDNI IZBORI NAJKASNIJE 3. APRILA 2022. GODINE, DAČIĆ PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Vla­da koja }e biti formi­rana i skup{tina ograni~enog su tra­jan­ja. Vanred­ni par­la­men­tarni izbori bi}e odr‘ani zajed­no sa predsedni~kim, najkas­ni­je 3. apri­la 2022. godine, rekao je ju~e predsed­nik Srbi­je i lid­er SNS‑a Alek­san­dar Vu~i} na kon­fer­en­ci­ji za nov­inare. U novoj Vla­di, pre­ma nje­gov­im re~ima, bi}e i SPAS i SPS. Vu~i} je rekao da }e biti pod­net pred­log da predsed­nik Skup{tine Srbi­je bude Ivi­ca Da~i}. On je kazao i da je lid­eru Srp­skog patri­ot­skog saveza Alek­san­dru [api}u ponudio da ta stran­ka ima jednog min­is­tra u Vla­di Srbi­je. Ima}emo zna~ajnije pred­stavl­jan­je nacional­nih zajed­ni­ca u Vla­di, rekao je Vu~i}. On je najavio da }e se kona~an sas­tav Vlade i ime­na min­istara znati u nedelju. Vu~i} je istakao da je defin­isano {est odsnovnih cil­je­va nove Vlade. Kao prvi naveo je brigu za zdravl­je gra|ana, osnos­no bur­bu pro­tiv koron­avirusa. Pre­ma nje­gov­im re~ima bori}e se za interese srp­skog nar­o­da i Srbi­je na Kosovu i Meto­hi­ji i pro­tiv mafi­je i orga­ni­zo­vanog krim­i­nala. ^etvr­ti cilj je, navo­di, o~uvanje samostal­nos­ti i samostalnog odlu~ivanja zeml­je, a peti ubrzane reforme, dok je posled­nji rast srpske ekonomije.