STEČAJNI POSTUPAK ZA PRODAJU IMOVINE ”PRVOG MAJA” ZAKAZAN ZA 13. NOVEMBAR 21102020

Ste~ajni pos­tu­pak za pro­da­ju imovine ”Prvog maja” zakazan je za 13. novem­bar. U Ve}u saveza samostal­nih sindika­ta Piro­ta ka‘u da pro­da­jom pre­ostale imovine, ne mogu biti izmire­na potra‘ivanja radnika.