REVIJA PREDSTAVA MALIH FORMI OD 2. DO 5. NOVEMBRA 21102020

Ovogodi{nja Revi­ja pred­sta­va mal­ih for­mi, koju orga­nizu­je Nar­o­d­no pozori{te Pirot, bi}e odr‘ana od 2. do 5. novem­bra. Pred­stave }e se igrati uz po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je. Pro­da­ja ulazni­ca po~inje sutra.