PREDSTOJI IZRADA PLANA RAZVOJA GRADA PIROTA 21102020

^lanovi Grad­skog ve}a dali su saglas­nost na odluku o pris­tu­pan­ju izra­di Plana razvo­ja gra­da Piro­ta za peri­od 2021/2028.godina. Izra­da ovog strate{kog doku­men­ta je u skladu sa nov­ina­ma u Zakonu o plan­skom sis­te­mu. Pred­sto­ji formi­ran­je tim­o­va, izra­da nacr­ta dokumeta, javni uvid, jav­na raspra­va do kona~nog usva­jan­ja doku­men­ta.