ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA I JAVNE POLITIKE 21102020

Jedan od osnovnih prin­ci­pa dobre uprave jeste uklju~ivanje gra|ana u dono{enje odlu­ka, odnos­no u pro­ces dono{enja javnih poli­ti­ka. Gra|ani mogu u taj pro­ces da se uklju~e na razli~ite na~ine. Jedan od njih je i udru‘ivanje u orga­ni­zaci­je civilnog dru{tva. Nijed­no mod­er­no demokratsko razvi­jeno dru{tvo ne mo‘e funkcionisati bez dobrog i razvi­jenog civilnog dru{tva, ka‘u nadle‘ni.