JOVANA BARUNOVIĆ ŠMINKOM ULEPŠAVA PIROĆANKE ZA SVE PRILIKE 21102020

Na{a sugra|anka Jovana Barunovi}, god­i­na­ma unazad ulep{ava Piro}anke za proslave, ro|endane i dru­ga slavl­ja. U salonu dnevno nekad na{minka deset devo­ja­ka i ‘ena. Tokom tra­jan­ja vanrednog stan­ja, Jovana je na dru{tevnim mre‘ama objavlji­vala snimke kako da se pri­pad­nice lep{eg pola same na{minkaju.