EPIDEMILOŠKA SITUACIJA U SRBIJI SE POGORŠAVA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji se pogor{ava. Za samo jedan dan broj novozara‘enih drasti~no je pove}an. U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je testi­ra­no 7. 425 lju­di, a koron­avirus potvr|en je kod 512 oso­ba, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja na saj­tu covid 19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma jed­na oso­ba je pre­minu­la od posled­i­ca zaraze, dok je na res­pi­ra­tori­ma 27 paci­je­na­ta od 490 ukup­no hospitalizovanih.