ZZJZ: OD 10 TESTIRANIH UZORAKA 2 POZITIVNA NA VIRUS KORONA 20102020

Pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je Pirot, od 10 testi­ranih uzo­ra­ka dva su poz­i­tiv­na na korona virus. Zavod je uzorko­vao i poslao na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” jo{ 5 bri­se­va. Trenut­no je 13 oso­ba u izo­laciji. I dal­je se reg­istru­ju pojedina~ni slu~ajevi obol­e­van­ja. Pove}ava se broj pre­gle­da u COVID ambu­lan­ta­ma u okrugu. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se ~etiri osobe koje nisu sum­n­jive na kovid infek­ci­ju. Potreb­no je dosled­no po{tovati mere, poru~uju iz ZZJZ, imaju}i u vidu da se epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji pogor{ava. Proslave i oku­pl­jan­ja ve}eg bro­jalju­di u zatvorenom pros­toru nose epidemiolo{ki rizik za preno{enje virusa, nagla{avaju iz Zavoda. 

Više od 300 novozaraženih u Srbi­ji, pre­minule još dve osobe

Od posled­i­ca koron­avirusa u Srbi­ji pre­minule su jo{ dve osobe u posled­n­ja 24 sata, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma od posled­njeg pre­se­ka Stan­ja, na koron­avirus testi­rane su 7.242 osobe, a reg­istrovano je 326 novih slu~ajeva zaraze. Na res­pi­ra­tori­ma je 25 paci­je­na­ta, dok je ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vana 441 oso­ba, navo­di se na saj­tu covid19.rs.