USKORO POČINJE REKONSTRUKCIJA OPŠTE BOLNICE PIROT 20102020

Usko­ro po~inje rekon­struk­ci­ja Op{te bol­nice Pirot. Radovi }e se odvi­jati u dve faze. Prva faza rekon­struk­ci­je po~e}e za neko­liko nedelja.