REPORTAŽA ”POVRATAK” VANJE MIJALKOV U KONKURENCIJI ZA NAGRADU NA INTERFER FESTIVALU

Tele­viz­ijs­ka reporta‘a “”Povratak”, autorke i nov­inarke Tele­viz­ije Pirot, Van­je Mijalkov, u{la je u zvani~nu selek­ci­ju 25. jubi­larnog inter­na­cionalnog INTERFER fes­ti­vala reporta‘e i medi­ja. Ova reporta‘a na{la se u naju‘oj konkuren­ci­ji od 16 tele­viz­ijskih reporta‘a iz Srbi­je i inos­transt­va. Reporta‘a ”Povratak”, sni­mana je u speci­jal­nom rez­er­vatu prirode Jer­ma. Prati ‘ivotne pri~e lju­di koji se vra}aju u sela koja se nalaze u kan­jonu reke Jerme. Kroz naraci­ju, autor­ka pribli‘ava turisti~ke poten­ci­jale ovog kra­ja i {ta sve kan­jon i speci­jal­ni rez­er­vat prirode nude pose­ti­oci­ma. Pri~e lju­di koji su se vratili da ‘ive na selo i onih koji bi da se vrate, samo su deo ove tele­viz­ijske reporta‘e koja je u{la u konkuren­ci­ju za nagradu na INTERFER fes­ti­valu. Fes­ti­val oku­pl­ja najbol­je nov­inare i reportere iz svih delo­va sve­ta. Dobit­ni­ci nagrade Zlat­na nika po kat­e­gori­ja­ma tele­viz­ijs­ka, radio, novin­s­ka i dru{tveno odgov­or­na reporta‘a, bi}e poz­nati 25. okto­bra. Fes­ti­val }e biti odr‘an od 23. do 26. okto­bra u Beogradu.