OBRAZOVANJE ODRASLIH U OŠ ”DUŠAN RADOVIĆ” 20102020

O[ ”Du{an Radovi}” uz saglas­nost Min­istarst­va prosvete pro{iri}e delat­nost — ova {kola ima dozvolu za orga­ni­zo­van­je nas­tave za odrasle koji nisu zavr{ili osmogodi{nju {kolu. Direk­tor­ka ove obra­zovne ustanove Nata{a Brankovi}, ka‘e da su {koli pru‘ili Grad­s­ka upra­va, Cen­tar za soci­jal­ni rad, NSZ i UG ”Ternipe”.