NA GRADINI ZAPLENJENE JAKNE

Na grani~nom prelazu Grad­i­na carini­ci su ju~e zaple­nili 26 zim­skih i ko‘nih jakni, saop{teno je iz Uprave carine. Jakne je poku{ao da prokrijum~ari dr‘avljanin Bugarske u prtl­jagu auto­busa koji saobra}a na lin­i­ji Sofi­ja-Beograd, navo­di se u saop{tenju. Nepri­javl­je­na roba, za koju se pret­postavl­ja da je namen­je­na daljoj pre­po­da­ji, zadr‘ana je do okon~anja prekr{ajnog pos­tup­ka pred sudom.