AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM 20102020

Do kra­ja godine Pirot tre­ba da dobi­je jo{ jedan zna~ajan strate{ki doku­ment izjav­i­la je za TV Pirot pomo}nica gradona~elnika Piro­ta Mil­i­ca Goubovi}. U toku je rad na izra­di Akcionog plana za unapre|enje polo‘aja oso­ba sa inva­lidite­tom.