ZZJZ: SVIH 16 TESTIRANIH UZORAKA NEGATIVNI NA KORONA VIRUS 19102020

Pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je Pirot, od 16 testi­ranih uzo­ra­ka nijedan nije poz­i­ti­van na korona virus. Zavod je danas uzorko­vao i poslao na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” 10 bri­se­va. Trenut­no je 8 oso­ba u izo­laciji. Epidemiolo{ka situaci­ja je nesigurna,ali sta­bil­na. I dal­je se reg­istru­ju pojedina~ni slu~ajevi obol­e­van­ja. Pove}ava se broj pre­gle­da u COVID ambu­lan­ta­ma u Pirot­skom okrugu. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se tri osobe koje nisu sum­n­jive na kovid infek­ci­ju. Potreb­no je dosled­no po{tovati mere,poru~uju iz ZZJZ, imaju}i u vidu da se epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji pogor{ava.

Jo{ 122 novoobolela od virusa korona u Srbiji 

Pre­ma posled­nim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, od testi­ranih 5.746 gra|ana, kod 122 osobe je ptovr|en je virus COVID-19. Od posled­njeg izve{taja pre­minule su dve osobe. Uku­pan broj pre­minulih u Srbi­ji od po~etka epi­demi­je iznosi 778. Na hos­pi­tal­nom le~enju je 408 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 24 paci­jen­ta. Ukup­no testi­ranih gra|ana od po~etka epi­demi­je je 1.241.864.