UOPK: PRIJEM ZA DOBITNIKE NAGRADA NA NOVOSADSKOM SAJMU 19102020

U Ugov­ornoj okru‘noj privred­noj komori Pirot prire|en je pri­jem za dobit­nike nagra­da na ovogodi{njem Novosad­skom saj­mu. Komo­ra je danas obele‘ila 3 godine rada i pos­to­jan­ja i proslav­i­la slavu Sve­tog Tomu.