UČITELJI OŠ ”DUŠAN RADOVIĆ” SNIMAJU ČASOVE ZA ONLAJN NASTAVU 19102020

Pet u~iteljica O[”Du{an Radovi}” pri­jav­ile su se za sni­man­je onla­jn ~aso­va, koji }e biti emi­to­vani na RTS‑u. Tro­je nas­tavni­ka ove {kole Min­istarst­vo prosvete odabralo je, posle mno­go­b­ro­jnih obu­ka, za savet­nike spoljne sarad­nike, koji kolega­ma pru‘aju podr{ku u sni­man­ju ~aso­va i obavl­ja­ju super­viz­iju. Direk­tor­ka {kole, Nata{a Brankovi}, ka‘e da veru­je da }e oni na najbolji mogu}i na~in odgov­oriti na sve zadatke i izazove.