U SELU VLASI ODRŽANA PRVA LIKOVNA KOLONIJA 19102020

Prva likov­na koloni­ja u selu Vlasi orga­ni­zo­vana je min­u­log viken­da. Okupi­la je petoro likovnih umetnika.