SEDNICE GRADSKOG VEĆA I SKUPŠTINE GRADA OVE NEDELJE 19102020

Sed­ni­ca Grad­skog ve}a zakazana je za sre­du, a Gradske skup{tine za petak. Jed­na od tema o kojoj }e se raspravl­jati na sed­ni­ci Grad­skog ve}a je izme­na odlu­ka o bud‘etu i izvr{enju bud‘eta za devet mese­ci ove godine.