UČENIČKA ZADRUGA TEHNIČKE ŠKOLE DOBILA 350.000 DINARA ZA NABAVKU OPREME

Na konkur­su Min­istarst­va prosvete Tehni~ka {kola u Piro­ta dobi­la je 350.000 dnara za nabavku opreme za Radion­icu za dijag­nos­tiku vozi­la. Opre­ma }e se koris­ti­ti i u nas­tavi.