PRIJEM U GRADSKOJ UPRAVI ZA UČESNIKE MANIFESTACIJE ”SRBIJA U RITMU EVROPE”

Grad­s­ka upra­va Piro­ta orga­ni­zo­vala je danas sve~ani pri­jem za u~esnice i pred­stavnike man­i­festaci­je ”Srbi­ja u rit­mu Evrope”. Na ovogodi{njem takmi~enju pred­stavnice Piro­ta: Natal­i­ja Tos­ki}, Lana Sokolovi} i Jelisave­ta Stan~i} na{le su se na ~etvr­tom mes­tu posle zbra­jan­ja glaso­va pub­like i ‘iri­ja, a u ukup­nom plas­manu u konkuren­ci­ji 23 takmi~arska gra­da dele tre}e mesto sa ekipom Apati­na. Ovo je prvo u~e{}e Piro­ta na ovom takmi~enju, koje se u Srbi­ji orga­nizu­je ve} 10 godina.