PREPORUKA NOŠENJA MASKI NA OTVORENOM PROSTORU, NEMA OKUPLJANJA VIŠE OD 30 OSOBA

Noš{enje maske na otvorenom pros­toru je pre­poru­ka, saop{štila je dr Dar­i­ja Kisić} Tepav~čevi}ć posle sed­nice Kriznog {šta­ba u Beogradu. Na sed­ni­ci [taba done­ta je odlu­ka i da se lokalnim samouprava­ma zabrani da dozvol­java­ju oku­pl­jan­ja vi{še od 30 oso­ba, kao i da Beograd­s­ka are­na od ponedelj­ka pono­vo bude sprem­na za pri­jem paci­je­na­ta obolelih od kovi­da-19. Kisić} Tepav~čevi}ć je posle sed­nice Kriznog {šta­ba, istak­la da se nalaz­i­mo u peri­o­du kada se res­pi­rat­norne infek­ci­je najlak{še {šire {što va‘ži i za virus korona. Broj obolelih u Srbi­ji polako raste i kako je rekla, iako je situaci­ja povoljni­ja nego u drugim evrop­skim zeml­ja­ma, to ne tre­ba da nas te{ši, jer virus ima veli­ki poten­ci­jal brzog {širen­ja, i na svi­ma nama je da to zaustavimo.