POZORIŠTE PIROT PRIPREMA DEČJU PREDSTAVU

Posle pre­mi­jernog izvo|enja koma­da ”Kako smo spre­mali gospo|u min­istarku”, ansam­bl Nar­o­dnog pozori{ta Pirot po~eo je rad na novoj pred­stavi. Re~ je o pred­stavi ”Pepelju­ga” koju re‘ila David Ali}, a namen­je­na je srednjo{kolcima.