PIROTSKE SPORTISTE OČEKUJU PRVENSTVENE OBAVEZE

U redovnoj rubri­ci Sport­s­ki vikend i ovog pet­ka najavlju­je­mo utak­mice koje o~ekuju pirotske sportiste tokom viken­da. Gov­o­rimo o ko{arci, fud­balu, odbojci.