NOVA GRAĐA ISTORIJSKOG ARHIVA

Na Me|unarodnom arhivisti~kom save­to­van­ju u orga­ni­zaci­ji Arhivisti~kog dru{tva Srbi­je i Istori­jskog arhi­va Ni{ u~estvovali su i pred­stavni­ci pirot­skog Ahri­va. O u~e{}u na ovom skupu i novoj gra|i koju je Arhiv preuzeo u Babu{nici za na{u tele­viz­iju gov­o­rio je v.d. direk­to­ra Pre­drag M. Vidanovi}.