NEMA NOVIH LABORATORIJSKI POTVRĐENIH SLUČAJEVA OBOLEVANJA OD VIRUSA COVID 19 U OKRUGU

Neg­a­tivni su rezul­tati 13 bri­se­va iz Pirot­skog okru­ga testi­ranih na virus korona, saop{teno je iz ZZJZ. Uzorko­vano je i posla­to na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” 16 bri­se­va. U ku}noj izo­laciji je 10 oso­ba. Jed­na oso­ba je na bolni~kom le~enju na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot i ne sum­n­ja se da je obolela od COVID‑a 19, navo­di se u saop{tenju. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi zaraze. Iz Zavo­da saop{tavaju da se pove}ava broj pre­gle­da u COVID ambu­lan­ta­ma u Pirot­skom okrugu. S obzirom na to da se epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji pogor{ala i na snagu stupile nove mere Kriznog {taba iz ZZJZ apelu­ju na gra|ane da pri­men­ju­ju sve mere pre­ven­ci­je, naro~ito u zdravstven­im, obra­zovn­im i javn­im ustanova­ma, kao i u fir­ma­ma.