ZVANIČNO POČELA GREJNA SEZONA

Danas je zvani~no po~ela gre­j­na sezona. Prethod­nih dana, kada su tem­per­a­ture bile ni‘e, Toplana je koris­nici­ma daljin­skog sis­tema gre­jan­ja isporu~ivala toplot­nu energi­ju. Rani­jim toplim proba­ma, uo~eni su i otk­lon­jeni prob­le­mi u stanovi­ma koris­ni­ka, ka‘e direk­tor Gradske toplane Bratislav ]iri}. Za nared­nu nedelju, najavl­jene su niske tem­per­a­ture, a Toplana }e redovno isporu~ivati toplot­nu energi­ju koris­nici­ma, ka‘e ]iri}.