REAGOVANJE NA POJEDINE IZJAVE U PRILOGU O PIROTSKOM ZBORNIKU

Posle emi­to­vanu­ja na{eg prilo­ga, koji se bavi kri­tikom ure|iva~ke poli­tike Pirot­skog zborni­ka, danas je reago­vao je prof. dr Vjekoslav Buti­gan, jedan od sagov­orni­ka u pri­logu, u ime grupe pot­pis­ni­ka otvorenog pis­ma, koji se pro­tive ure|iva~koj politi­ci ove pub­likaci­je. Reago­v­an­je na izjavu poje­dinih sagov­orni­ka, prenosi­mo u celosti.