POČELA ISPLATA SUBVENCIJA HOTELIJERIMA

Danas je po~ela ispla­ta sub­ven­ci­ja hotelijer­i­ma od 350 evra po indi­vid­u­al­nom lež‘aju i 150 evra po sme{štajnoj jedini­ci, izjavio je min­istar finan­si­ja Sini{a Mali. Sub­ven­ci­je su odobrene za 314 hotel­skih objeka­ta, koji zapo{šljavaju sko­ro 10.000 lju­di, a u cilju podr{ške poslo­van­ju u uslovi­ma epi­demi­je koron­avirusa. Me|u pri­javl­jen­i­ma je i neko­liko hotelijera iz Piro­ta. Min­istar trgovine, tur­iz­ma i teleko­mu­nikaci­ja Rasim Lja­ji}, nada se da }e ova pomo} dr‘ave hotelijer­i­ma bar malo ubla‘iti posledice koje je iza­z­vala epi­demi­ja koronavirusa.