OBUKA BUDUĆIH PRIPADNIKA GORSKE SLUŽBE NA STAROJ PLANINI

Gors­ka slu‘ba spasa­van­ja Srbi­je ~etvr­tu god­inu zare­dom orga­nizu­je obuku za budu}e ~lanove na Staroj plani­ni. Ovogodi{nja je u toku. Zbog aktuelne situaci­je man­je je polazni­ka nego rani­je. Real­izu­je se uz sve mere pre­ven­ci­je. Obu­ka tra­je dese­tak dana.