NEMA NOVIH LABORATORIJSKI POTVRĐENIH SLUČAJEVA COVID‑A U OKRUGU

Neg­a­tivni su rezul­tati bri­se­va iz Pirot­skog okru­ga testi­ranih ju~e na koron­avirus, saop{teno je iz ZZJZ. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” u Ni{u 13 bri­se­va. U ku}noj izo­laciji se u ovom trenutku nalazi 10 oso­ba, dok je na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot jed­na oso­ba na bolni~kom le~enju i ne sum­n­ja se da ima COVID 19, navo­di se u saop{tenju. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi zaraze. S obzirom na to da se epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji pogor{ala iz ZZJZ apelu­ju na gra|ane da pri­men­ju­ju sve mere pre­ven­ci­je, naro~ito u zdravstven­im ustanova­ma, obra­zovn­im ustanova­ma, fir­ma­ma i javn­im ustanovama. 

U Srbi­ji 203 nova slučaja, dve osobe pre­minule od posled­i­ca virusa

Pre­minule su jo{š dve osobe od posled­i­ca koron­avirusa u Srbi­ji, a reg­istrovana su jo{ 203 nova slu~aja zaraze, objavl­jeno je na saj­tu covid19.rs. Pre­ma zvanič~nim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji, na koron­avirus je testi­ra­no 6.504 oso­ba, na res­pi­ra­tori­ma je 25 paci­je­na­ta od 359 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.