NASTAVAK OPERATIVNIH ZAHVATA U PIROTSKOJ BOLNICI, BOLNICA SPREMNA ZA NOVI TALAS KORONE

U Op{toj bol­ni­ci u Piro­tu, nas­tavl­ja­ju se operaci­je koje su bile odlo‘ene zbog pan­demi­je koron­avirusa. Direk­tor ove ustanove dr Goran Petro­vi}, apelu­je na paci­jente da ne odla‘u operaci­je i da zaka‘u ter­mine. Po zakazi­van­ju, bi}e odre|eni pri­or­iteti za operaci­ju. Iako se nada­ju da ne}e biti pogor{anja epidemiolo{ke situaci­je u pirot­skom okrugu, u Op{toj bol­ni­ci su u pot­punos­ti sprem­ni za novi talas epi­demi­je, koji se najavlju­je za sred­inu novembra.