GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE DARIVALO KNJIGE NA POKLON NARODNOJ BIBLIOTECI

Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot danas je dobi­la vredan pok­lon u stru~noj lit­er­a­turi. Knjige i pub­likaci­je o starosti i staren­ju bib­lite­ci je dari­va­lo Gerontolo{ko dru{tvo Srbije.