POMOĆ GRADA SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU

Soci­jal­no ugro‘enim kat­e­gori­ja­ma stanovni{tva pomo} sti‘e iz lokalne samouprave. Izd­va­ja­ju se zna~ajna sred­st­va za usluge soci­jalne za{tite.