PIROTSKI ZBORNIK IZMEĐU OBJAVLJENIH RADOVA I KRITIKE

U Pirot­skom zborniku deceni­ja­ma se objavlju­ju nau~ni radovi stru~njaka iz razli~itih oblasti. Neretko su ovi tek­stovi zna~ajan izvor, ali i povod za dal­ja istra‘ivanja. Ovih dana tema su polemike vi{e od 50 intelek­tu­ala­ca koji su na adrese vi{e insti­tu­ci­ja poslali ini­ci­ja­tivu zbog neko­liko tek­sto­va objavl­jenih u bro­je­vi­ma zborni­ka posled­njih god­i­na.