JESEN IDEALNO VREME ZA PODIZANJE VOĆNOG ZASADA

Naj­pogod­ni­je vreme za podizan­je vo}nog zasa­da je jesen. Na {ta poljoprivred­ni proizvo|a~i tre­ba da obrate pa‘nju pri izboru parcele, pripre­mi zemlji{ta za sad­nju i izboru rasadnog mater­i­jala za na{u tele­viz­iju gov­o­rila je Mim­ica Kosti} \ori|evi}, save­to­davac PSSS‑a.