UDRUŽENJE ŽENA LAV REALIZUJE PROJEKAT MESTO POD SUNCEM

Pro­jekat Mesto pod suncem koji real­izu­je Udru‘enje ‘ena Lav iz Piro­ta uz finan­si­jsku podršku Fon­da za otvoreno društ­vo Beograd, samo je nas­tavak rani­je pokrenu­tih ini­ci­ja­ti­va da se stara Strate­gi­ja soci­jalnog razvo­ja gra­da Piro­ta stavi van snage i započnu aktivnos­ti na izra­di Nacr­ta nove strategije.