PIROT KUPUJE AUTOMATSKU STANICU ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA

U Grad­skoj upravi Pirot danas je orga­ni­zo­vana prezentaci­ja pro­ce­dure nabavke automatske merne stan­ice za meren­je kvalite­ta vaz­duha. U toku je pro­ce­du­ra, priprema doku­mentaci­je za nabavku san­ice koja }e u real­no vreme mer­i­ti zaga|enje vaz­duha u Pirotu.