NSZ: SUTRA ISPLATA POSEBNE NOVČANE NAKNADE

Poseb­na nov~ana nakna­da za sep­tem­bar ove godine bi}e ispla}ena sutra, obave{tavaju iz Nacionalne slu‘be za zapo{ljavanje. Nakna­da }e biti upla}ena na teku}e ra~une koris­ni­ka kod poslovnih bana­ka.