KAKO MEDIJSKI SADRŽAJI TOKOM PANDEMIJE UTIČU NA MENTALNO ZDRAVLJE?

Tokom pan­demi­je koron­avirusa, pove}an je broj oso­ba sa psiholo{kim prob­lemi­ma. Jedan od fak­to­ra koji uti~u na lo{e psiholo{ko stan­je je i pra}enje medi­jskih sadr‘aja. Istra‘ivali smo, koliko medi­js­ki sadr‘aji uti~u na men­tal­no zdravl­je ljudi.