KAKO CVEĆEM ZAŠTITI ZASADE?

Da li ste se neka­da zap­i­tali kako na priro­dan na~in za{titi zasade povr}a ili da li je mogu}e papriku u plas­teniku odbran­i­ti od krti­ca cve}em? Na{a ekipa se uver­i­la da je to mogu}e na ogled­nim polji­ma firme Supe­ri­or iz Velike Plane, jedne od najve}ih srp­skih semen­skih ku}a.