IZABRANO NOVO RUKOSVODSTVO SRS‑A U PIROTU

Na sino}njoj sed­ni­ci Op{tinskog odb­o­ra SRS‑a u Piro­tu izabra­no je novo rukovod­st­vo. Za predsed­ni­ka Odb­o­ra izabran je Zoran Miti}, pot­predsed­ni­ci su Rad­mi­la An|elkovi} i Sa{a Popovi} a sekre­tar je Miomir Stankovi}. Op{tinski odbor se zah­valju­je ~lanovi­ma i sim­pa­tiz­er­i­ma koji su na pro{lim izbori­ma svo­je pov­eren­je pok­lonili Srp­skoj radikalnoj stran­ci, uprkos, kako navode, pri­tisci­ma, uce­na­ma i kupovi­ni glasova.