GIMNAZIJA U PROGRAMU SNIMANJA ČASOVA ZA ONLINE NASTAVU

Pirot­s­ka Gim­naz­i­ja {kol­sku god­inu po~ela je nes­metanu po{tuju}i sve pre­poruke nadle‘nog min­istarst­va i [kolske uprave Ni{ i mere pre­ven­ci­je, izjav­i­la je za TV Pirot Ivana Kostadi­novi}, direk­tor­ka {kole.