DVA POTVRĐENA SLUČAJA KORONAVIRUSA U PIROTSKOM OKRUGU

Koranavirus lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|en kod dve osobe od ukup­no 15 ju~e testi­ranih u Pirot­skom okrugu, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju   Vatreno oko  7 bri­se­va. U ku}noj izo­laciji se u ovom trenutku nalazi 13 oso­ba, na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot le~e se dve osobe kod kojih ne pos­to­ji sum­n­ja na COVID-19, navo­di se u saop{tenju Zavo­da. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu ocen­ju­je se i dal­je kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Iz ZZJZ apelu­ju na gra|ane da sprovode propisane mere pre­ven­ci­je s obzirom na to da se epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji pogor{ala.

Dve osobe pre­minule od virusa korona, reg­istrovana još 152 slu~aja u Srbi­ji

 

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja jo{ dve osobe pre­minule su od posled­i­ca koron­avirusa u Srbi­ji. U posled­n­ja 24 sata potvr|ena su 152 nova slu~aja, a testi­ra­no je 7.177 oso­ba, navo­di se na saj­tu covid19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma uku­pan broj obolelih, od po~etka pan­demi­je, prema{io je 35.000. Na res­pi­ra­tori­ma su 22 paci­jen­ta, dok je ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vano 329 oso­ba.