TRI MEDALJE ZA ATLETIČARE PIROTA

Atleti~ari Piro­ta osvo­jili su tri medal­je na prven­stvu Srbi­je u sport­skom hodan­ju, odr‘anom u Sur~inu. U konkuren­ci­ji senio­ra na 20 kilo­metara Pre­drag Krstovi} je osvo­jio zlat­nu medalju, dok se Jovan Del~ev oki­tio bron­zanom medaljom. U konkuren­ci­ji mla|ih pio­nir­ki na jedan kilo­metar Lena Ili} osvo­ji­la je bronzu.