SVE SPREMNO ZA POČETAK GREJNE SEZONE

Sve je sprem­no za po~etak gre­jne sezone u Piro­tu koja zvani~no po~inje 15. okto­bra. Zbog najavl­jenog zahla|enja, Toplana }e najverovat­ni­je sutra po~eti isporuku toplotne energi­je koris­nici­ma, ka‘e direk­tor ovog preduze}a Bratislav ]iri}.