SUSRET BUGARSKOG AMBASADORA SA ČELNICIMA PIROTSKOG OKRUGA

Ambasador Bugarske u Srbi­ji, Rad­ko Vla­jkov, izjavio je danas u Piro­tu da je izuzetno zado­vol­jan sarad­njom sa svim op{tinama pirot­skog okru­ga. Vla­jkov je pose­tio pirot­s­ki okrug u prat­nji novog bugarskog konzu­la u Ni{u, Dim­i­tra Cane­va.