SAŠA NIKOLIĆ VICEŠAMPION SRBIJE U KIK BOKSU

Pirot­s­ki kik bokser Sa{a Nikoli}, osvo­jio je sre­br­nu medalju na Prven­stvu Srbi­je u kik bok­su koje je min­u­log viken­da odr‘ano u Zemu­nu. Iako po god­i­na­ma jo{ junior, Nikoli} je u dis­ci­pli­ni low­kick u apso­lut­noj kat­e­gori­ji najpre pobe­dio Ivanovi}a iz Ni{a, a u polu­fi­nalu bor­bu mu je predao Kra­ji­novi} iz Zren­jan­i­na. U finalu posle sudi­jskog pre­glasa­van­ja, Nikoli} je pora‘en na poene od Edvar­da Zeman­ka iz Sente. Ovaj uspeh dobi­ja na te‘ini ako se zna da je Sa{a Nikoli}, imao pre­poruku lekara da zbog povrede i bolesti odus­tane od u~e{}a na Prvenstvu.Na istom takmi~enju Du{an Sokolovi}, ~lan Kik boks klu­ba Crna Kobra osvo­jio je bron­zanu medalju u klasi junio­ra do 71. kg.