Poseta delegacije bugarske Slobodnoj zoni Pirot

Ambasador Bugarske u Srbi­ji, Rad­ko Vla­jkov, pose­tio je i Slo­bod­nu zonu Pirot. Pri­likom posete gos­ti­ma su pred­stavl­jene pogod­nos­ti za poslo­van­je u pirot­skoj Slo­bod­noj zoni. Tema sas­tan­ka bili su i kapaciteti koji­ma raspolo‘e Slo­bod­na zona Pirot i bugars­ki koris­ni­ci koji ovde poslu­ju, kao i poten­ci­jali za sarad­nju izme|u IT kom­pani­ja iz Piro­ta i Bugarske, navo­di se u saop{tenju. Pre­ma re~ima Vladimi­ra Ili}a, izvr{nog direk­to­ra pirotske Slo­bodne zone, pos­to­ji intreso­van­je bugarskih kom­pani­ja za poslo­van­je u Slo­bod­noj zoni Pirot. On isti~e da su proizvodne i trgovinske kom­pani­je iz Bugarske, kao i kom­pani­je iz IT sek­to­ra dobrodo{le i da su sprem­ni za sarad­nju.