ODRŽANA PROMOCIJA ROMANA SAŠE ILIĆA ”PAS I KONTRABAS”

Roman ”Pas i kon­tra­bas” ovogodi{njeg dobit­ni­ka Ninove nagrade, Sa{e Ili}a, pred­stavl­jen je u petak pirot­skoj pub­li­ci. Ovo je prvo knji‘evno ve~e koje je Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot orga­ni­zo­vala od progla{enja epi­demi­je korona virusa sredi­nom mar­ta.